Verkoopsvoorwaarden

Bij het bestellen van goederen via deze website, aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn.

Aankoopovereenkomst:
Door de aankoop van een aangeboden product via deze website, aanvaardt de klant de volledige prijs van het gekochte product verhoogd met de transportkosten vooraf te betalen.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Verzendingen:
Na ontvangst van de betaling, zullen de gekochte goederen zonder vertraging worden verzonden . Stars of Asia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele aangebrachte schade tijdens het vervoer of voor het verlies van de verscheepte goederen.

Terugzending en terugbetaling:
De klant heeft het recht om af te zien van de aankoop binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen. In dit geval moet hij uitdrukkelijk zijn intenties per aangetekend schrijven overmaken en stemt hij in met het terugzenden van de goederen op zijn kosten.
Na ontvangst van de geretourneerde goederen, zal het bedrag van de aankoopprijs worden overgeschreven naar de account van de klant binnen de 7 dagen.
De oorspronkelijke transportkosten worden niet terugbetaald.

Bescherming persoonsgegevens:
De klant kan vrijblijvend kennis nemen van de beschikbare goederen en diensten en de daaraan gekoppelde prijzen, zonder enige vorm van registratie of uitwisseling van persoonsgegevens. Alvorens tot een bestelling te kunnen overgaan, dient de klant zijn naam, voornaam, volledig adres,en e-mailadres op de verkoopsite in te vullen.
Het is ook mogelijk voor de klant om zich te registreren waarna deze een loginnaam en een wachtwoord per e-mail krijgt toebedeeld.

De door de klant verstrekte persoonsgegevens zullen door Stars of Asia enkel verwerkt worden met het oog op het afhandelen van de geplaatste bestellingen en, mits uitdrukkelijke toestemming vanwege de koper, tevens om laatstgenoemde op de hoogte te houden van kortingen en bedrijfsinformatie. De door Stars of Asia verzamelde persoonsgegeven worden onder geen beding aan enige derde verstrekt, behoudens en voor zover strikt noodzakelijk aan de tussenpersonen die voor het vervoer van de goederen instaan. De klant heeft het recht op toegang tot de met betrekking tot hem verzamelde persoonsgegevens, alsmede een recht op verbetering. Hiertoe volstaat het aan de verkoper een eenvoudig schriftelijk of elektronisch (e-mail) verzoek te richten. Indien de bestelling via de verkoopsite werd geplaatst, kunnen deze rechten tevens via de verkoopsite uitgeoefend worden.